Thailand

Phleng Chat Thai

เพลงชาติไทย

Share this:

About:

The Phleng Chat Thai (literally, Thai National Anthem) was written in 1932 and became the official Thai anthem in 1939, at the same time that the name of the state was changed from Siam to Thailand.

Lyrics:

Thai:

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

Thai (RTGS):

prà-thêt thai ruam lûeat-núea chât chúea thai,
pen prà-cha rát, phà-thai khŏng thai thúk sùan,
yù dam-rong khong wái dâi tháng muan,
dûay thai lúan măi, rák să-mák-khi,
thai ní rák sà-ngòp, tàe thŭeng róp mâi-khlàt,
èk-kà-rât chà mâi hâi khrai khòm khì,
sà-là lûeat thúk yàt pen chât phli,
thà-loeng prà-thêt chât thai thá-wi mi chai chá-yo.

English:

Thailand embraces in its bosom all people of Thai blood,
Every inch of Thailand belongs to the Thais.
It has long maintained its sovereignty,
Because the Thais have always been united.
The Thai people are peace-loving, But they are no cowards at war.
Nor shall they suffer tyranny.
All Thais are ready to give up every drop of blood,
For the nation’s safety, freedom and progress.

Details:

Composer:
Peter Feit
Lyricist:
Luang Saranupraphan
Date:
Music: 1932, Lyrics: 1939, Adopted: 1939
Tags:
, ,

Embed it:

Put Phleng Chat Thai on your website or blog by copying and pasting the code below: